Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSING
Elke bestelling impliceert automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van de onderstaande voorwaarden, met uitsluiting van elk ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan prevaleren boven de onderhavige voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk door VTX DISTRIBUTION SRL, hierna “de dienstverlener” genoemd, zijn aanvaard. Eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2: DOEL
De door de dienstverlener verleende diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht van de opdrachtgever omvatten enerzijds advies, ontwerp, productie/installatiewerkzaamheden en anderzijds de levering van de voor een standaardinstallatie vereiste accessoires (exclusief bijkomende kosten op basis van de raming van de werkzaamheden en de accessoires) die daarmee verband houden.

ARTIKEL 3: RECLAME
Foto’s, brochures, yers, folders of enig ander reclamemateriaal dat door de aanbieder wordt verstrekt, hebben geen contractuele waarde. Deze materialen dienen meer ter documentatie en ter illustratie van de diensten, aangezien in werkelijkheid het model, de installatie, het op maat gemaakte karakter, de omschrijving enz. exclusief zijn en afhankelijk van de plaats van de installatie en/of de wensen van de klant. Afwijkingen in kleur of vorm zijn onderworpen aan de algemeen aanvaarde toleranties op dit gebied. Eventuele monsters worden ter indicatie gegeven.

ARTIKEL 4: STUDIES EN PROJECTEN
De studies worden gratis uitgevoerd. Ze omvatten een eventueel bezoek, een evaluatie en de kostenraming van de offerte/het project. De studies, plannen, ramingen en documenten worden aan de klant overhandigd. Ze blijven echter eigendom van de dienstverlener en mogen niet worden meegedeeld of uitgevoerd zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze documenten moeten dus op verzoek aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Eenmaal opgesteld, is de offerte slechts geldig voor de periode vermeld op de bestelbon/offerte.

ARTIKEL 5: ADVIES
Bij gebrek aan opmerking(en) of uitdrukkelijke betwisting(en) door de klant over de offerte/aanbieding, met duidelijke vermelding van de diensten, voorwaarden, producten en/of materialen, voorschriften, garanties die hij heeft weerhouden, worden de door de dienstverlener geleverde prestaties geacht uiterlijk op het ogenblik van de bestelling door de klant te zijn aanvaard. Na deze termijn is geen enkele betwisting dienaangaande ontvankelijk.

ARTIKEL 6: BESTELLING
1. Elke bestelling moet schriftelijk of per e-mail worden geplaatst door aanvaarding van de offerte/aanbieding en de voorwaarden ervan. De bestelling is pas bindend voor de dienstverlener na ondertekening van de offerte/aanbieding, betaling van het daarin vermelde voorschot en mededeling van alle informatie die nodig is voor de effectieve uitvoering van de werkzaamheden (bijvoorbeeld foto’s van de plaats van installatie, aanvaarding van de afspraakdatum, bereikbaarheid, parkeergelegenheid). – 2. Geen enkele annulering van een bestelling wordt in aanmerking genomen na de ondertekening van de offerte door de klant, met uitzondering van de 14 wettelijke dagen van herroeping of weigering van krediet. – 3. De bestelling kan worden gewijzigd vóór de installatie of levering, met instemming van beide partijen. – 4. In geval van annulering door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht een vergoeding te eisen voor het in de offerte/aanbieding vermelde voorschot.

ARTIKEL 7: INFORMATIE
De opdrachtgever verbindt zich ertoe de dienstverlener alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen te verstrekken, met name betreffende de toegankelijkheid en de exacte plaats van de uit te voeren installatie, de eventueel in de muren of de leidingen aanwezige vochtigheid en alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming, enz.), die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht of de uitvoerbaarheid ervan. Elke schade aan het gebouw van de klant en/of elke fout bij de uitvoering van een opdracht, die verband zou houden met een niet meegedeeld structureel gebrek, met een verzwijging of met een vervalsing van informatie ter zake vanwege de klant, zal niet rechtvaardigen dat de verantwoordelijkheid van de dienstverlener in vraag wordt gesteld.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER VÓÓR DE UITVOERING
De klant verbindt zich er enerzijds toe de plaats van installatie vrij te maken van hinderlijke voorwerpen die de dienstverlener kunnen hinderen en anderzijds de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de bescherming van de vloerbedekking van de ruimte waar het product moet worden geïnstalleerd. In het uitzonderlijke geval dat het volume of het gewicht van het product/materiaal vereist dat het voor het huis wordt gedeponeerd. Op verzoek van de dienstverlener verbindt de klant zich ertoe de nodige parkeerruimte (een plaats voor 2 voertuigen) voor het gebouw vrij te maken of te reserveren. Alle kosten in verband met het reserveren van een dergelijke parkeerplaats bij de gemeente zijn voor rekening van de klant. Indien de noodzakelijke parkeerplaats voor het gebouw waar de producten/materialen moeten worden geleverd niet beschikbaar is, kan de opdrachtnemer gerechtigd zijn de levering te annuleren. Alle kosten in verband met deze annulering van de levering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9: TARIEVEN
Alle prijzen zijn in euro’s (€) en exclusief belastingen. De prijzen die kunnen voorkomen op foto’s, brochures, folders of ander reclamemateriaal zijn slechts indicatief. Alleen de prijzen op de aanvaarde offertes/aanbiedingen en de definitieve facturen zijn bindend voor de dienstverlener.

ARTIKEL 10: INSTALLATIE EN WERKZAAMHEDEN
Afhankelijk van de regio/stad van de klant zullen de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door de gespecialiseerde diensten van de aannemer van VTX DISTRIBUTION of door erkende installateurs van VTX Partners die door hem voor dit doel zijn aangesteld. Indien de in de offerte/aanbieding gevraagde aanbetaling niet volledig is voldaan overeenkomstig de specifieke voorwaarden in de offerte/aanbieding, alsmede de aanvaarding van de installatiedatum, heeft de aannemer het recht niet met de werkzaamheden te beginnen. Bovendien is de aannemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet volledig nakomt. De installatie is exclusief alle nevenwerkzaamheden die niet in de offerte/aanbieding zijn opgenomen. Deze moeten afzonderlijk worden geoffreerd of voorbereid door de betrokken gespecialiseerde aannemers, die als enige verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun werk en de schade die zij kunnen veroorzaken. Indien de ter beschikking van de dienstverlener gestelde ruimten tijdens de installatie niet overeenstemmen met de beschrijving in de offerte/aanbieding/opdracht, kan de dienstverlener in overleg met de klant de in de offerte/aanbieding voorziene installatieprijs wijzigen of aanpassen, zonder zich daartegen te verzetten of zijn opdracht te annuleren.

ARTIKEL 11: DATUM VAN UITVOERING
De datum van uitvoering van een opdracht is gekoppeld aan de aanvaarding van de betreffende datum door de opdrachtgever en de betaling van het voorschot dat in de offerte/aanbieding daaraan voorafgaat. Indien de dienstverlener om redenen buiten zijn wil de installatie of de levering van de producten/materialen niet kan uitvoeren. Hij zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen om een andere, door beide partijen aanvaarde datum overeen te komen. De aansprakelijkheid van de dienstverlener kan niet in twijfel worden getrokken, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 12: BORG

– A. BASISGARANTIE

1. Toepassingsgebied: Deze basisgarantie is alleen van toepassing indien de klant een consument (particulier) is die geen beroeps- of handelsactiviteit uitoefent) en geldt gedurende de eerste twee jaar na de datum van installatie. De basisgarantie, ook wel wettelijke garantie genoemd, is van toepassing wanneer het gebrek aan overeenstemming bestond op het moment van levering van de goederen en voor zover het gebrek aan overeenstemming de goederen ongeschikt maakt voor het doel waarvoor zij bestemd waren of het gebruik ervan aanzienlijk belemmert.

2. Kennisgevingstermijn: Elk gebrek aan overeenstemming moet door de consument (particulier) per aangetekende brief of e-mail aan de dienstverlener worden gemeld, uiterlijk binnen twee maanden nadat hij het heeft geconstateerd of normaliter had moeten constateren. Hij dient tevens een kopie van het aanbod/de offerte en de factuur bij de dienstverlener te voegen.

3. Reparatie of vervanging: In geval van gebrek aan overeenstemming kunnen de goederen worden gerepareerd of vervangen. Indien reparatie of vervanging echter onmogelijk of onevenredig is, vervalt deze keuze. De consument (particulier) kan dan verzoeken om een prijsvermindering of terugbetaling van het product (exclusief hulpmaterialen en installatiewerk). Terugbetaling van het product is echter uitgesloten in geval van een gering gebrek aan overeenstemming.

4. Uitsluitingen: De opdrachtnemer geeft geen garantie voor gebreken/schade als gevolg van onder meer – situaties die het gevolg zijn van overmacht, abnormaal gebruik en slijtage, niet-naleving van de onderhoudstermijn volgens het op een documentatie of offerte/aanbieding vermelde verbruik, onregelmatig of gebrekkig onderhoud, of slechte bewaring, algemene verslechtering, transformatie ervan; – montage/installatie van elementen die niet van de opdrachtnemer afkomstig zijn of die niet door hem zijn geleverd of gebruikt; – ingrepen en manipulaties aan de goederen door derden, d.w.z. personen die niet voor de opdrachtnemer of een erkende installateur van VTX Partners werken. – (her)installatie van de goederen zonder toestemming van de opdrachtnemer; – contact met grote temperatuurschommelingen; – overbelasting van de waterdruk of elementen/producten/afval die in het water en de leidingen circuleren;

– B. VERLENGING VAN DE GARANTIE TOT 5 JAAR

1. Toepassingsgebied: De 5 jaar uitgebreide garantie geldt zowel voor consumenten als niet-consumenten en heeft betrekking op verborgen gebreken. Zoals de basisgarantie is de 5 jaar uitgebreide garantie van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het tijdstip van levering en indien het verborgen gebrek de goederen ongeschikt maakt voor het beoogde gebruik of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. Voor de consument (particulier) wordt de 5 jaar uitgebreide garantie verleend na ontvangst van het door de dienstverlener verstrekte garantiecertificaat.

2. Kennisgevingstermijn: Elk gebrek moet door de opdrachtgever na constatering of normale constatering per aangetekend schrijven aan de dienstverlener worden gemeld, met een kopie van de ondertekende bestelbon en de bijbehorende factuur, en dit uiterlijk binnen 7 dagen. Bij gebreke hiervan zal de klant geen beroep kunnen doen op de verlengde garantie.

3. Uitvoering van de garantie – a) De opdrachtnemer garandeert alleen dat de geleverde producten/hardware voldoen aan de kwaliteitsnormen voor het gebruik (met de gebruikstoleranties), zonder rekening te houden met het mogelijke gebruik waarvoor de opdrachtgever ze bestemt. – b) De opdrachtnemer heeft het recht te kiezen tussen herstel of vervanging van de gebrekkige producten/hardware. Indien de opdrachtnemer herstel of vervanging onmogelijk of onevenredig acht, kan hij de prijs verminderen. c) Restitutie van het product/materiaal is niet mogelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders beslist.

4. Uitsluitingen: De garantie op gebreken/schade als gevolg van onder andere : – situaties die het gevolg zijn van overmacht, abnormaal gebruik en slijtage, niet-naleving van de onderhoudstermijn volgens het op een documentatie of offerte/aanbieding vermelde verbruik, onregelmatig of gebrekkig onderhoud, of slechte conservering, algemene verslechtering, hun transformatie; – montage/installatie van elementen die niet van de contractant afkomstig zijn of die niet door hem zijn geleverd of gebruikt; – ingrepen en manipulaties aan de goederen door derden, d.w.z. personen die niet voor de contractant of een erkende installateur van VTX Partners werken. – (her)installatie van de goederen zonder toestemming van de opdrachtnemer; – contact met grote temperatuurschommelingen; – overbelasting van de waterdruk of elementen/producten/afval die in het water en de leidingen circuleren;

ARTIKEL 13: ONTVANGST
De opdrachtgever dient de uitvoering van de werkzaamheden bij oplevering te controleren. In geval van problemen met de correcte uitvoering van de offerte/bestek/opdracht dient de opdrachtgever de problemen binnen een termijn van maximum acht dagen na plaatsing per aangetekend schrijven aan de aannemer mee te delen. Niet-betaling van het werk wordt niet beschouwd als een geldig protest.

ARTIKEL 14: BETALING
De betaling geschiedt na ondertekening van de offerte/aanbieding door middel van een voorschot (opgenomen in de offerte/aanbieding met een maximum van 50% afhankelijk van het soort project) op de gehele offerte vóór de aanvang van de werkzaamheden. Het saldo van het bedrag moet worden betaald op de dag van de installatie/het werk via de bankterminal van de dienstverlener. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar. Indien het saldo meer dan 3.000 euro bedraagt, kan de betaling gebeuren door overschrijving of met kredietkaart via de bankterminal. Elke bestelling waarvoor de klant bij een kredietinstelling een financiering aanvraagt, wordt pas geregistreerd nadat de kredietinstelling het dossier heeft aanvaard. In geval van niet-betaling binnen de op de offerte/factuur vermelde termijnen, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 150 euro en met een verwijlintrest van 12% vanaf de vervaldag. Bij gebrek aan volledige of gedeeltelijke betaling op de vervaldag worden alle door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, naar keuze van de Aanbieder. De betaling wordt pas als voltooid beschouwd wanneer het volledige bedrag van de factuur is ontvangen. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort of aanleiding geven tot enige compensatie, zonder schriftelijke toestemming en van de provider.

ARTIKEL 15: BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten, materialen, goederen, onderdelen, accessoires enz. worden geïnstalleerd, verkocht of geleverd onder voorbehoud van de eigendomsrechten van de aanbieder. Zij worden pas geïnstalleerd, verkocht of geleverd aan de opdrachtgever na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. Niet-betaling, zelfs niet gedeeltelijk, geeft de aannemer het recht voornoemde producten/materialen terug te vorderen van de opdrachtgever of zijn rechthebbenden. Dit terugvorderingsrecht wordt zelfs in geval van samenloop van schuldeisers uitgeoefend.

ARTIKEL 16: GESCHILLEN – TOEPASSELIJKE WETGEVING
De onderhavige algemene voorwaarden van dienstverlening, hun wijzigingen, de specifieke voorwaarden van het contract die ermee verbonden kunnen zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, ongeacht de voorwaarden van dienstverlening of de wijze van beslechting, zelfs in geval van beroep op garantie of meerdere verweerders, zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd en in voorkomend geval de vrederechter, onverminderd het recht van de dienstverlener om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de aangehaalde partij gevestigd is. Voor consumenten (particulieren) zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de cliënt bevoegd.

ARTIKEL 17: PERSOONSGEGEVENS
De in dit document verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik door de aanbieder. Zij kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden: service na verkoop, garantie, beveiliging, alsmede klantenbeheer voor de door bovengenoemde personen gedistribueerde producten. In overeenstemming met het huidige privacybeleid heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst, het recht op inzage in deze gegevens en op wijziging ervan. Dit recht wordt uitgeoefend bij de eigenaar van het bestand, die de provider