Algemene verordening gegevensbescherming

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2020

Wij zijn er trots op de privacy van onze gebruikers te respecteren en hun persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de op 25 mei 2018 in werking getreden wetgeving, de RGPD, te verwerken. Onze rol is ook om u in volledige transparantie te informeren over de gegevens die wij verzamelen, het doel van hun verzameling, de manier waarop wij ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

VTX DISTRIBUTION is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. -VTX DISTRIBUTION SRL -Ingeschreven kantoor : Rue de la stroulette, 38 in 1360 Perwez -Showroom & kantoren : Rue du Manège, 18 in 1301 Waver -ECB NR.: BE 0693.822.093 -RPM: Brabant-Walloon -Email : contact(at)vtx-distribution.be -Telefoon: 0800 375 76 -Directe lijn: +32 (0)499 81 39 17

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Wij verzamelen uw gegevens in het kader van de verschillende hieronder beschreven toepassingen. De persoonsgegevens die u aan VTX DISTRIBUTION SRL meedeelt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons hebt doorgegeven bij het aanvragen van informatie, het downloaden van documentatie, het aanvragen van een offerte of het plaatsen van een bestelling.

Deze kunnen :

 • uw persoonsgegevens (naam, voornaam, titel, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum, werkadres of leveringsadres);
 • het type domein dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet;
 • het aan u toegewezen IP-adres;
 • de datum en het tijdstip van uw toegang tot onze site;
 • locatiegegevens of andere communicatiegegevens;
 • de pagina’s die u op onze site hebt bezocht;
 • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de site te vinden;
 • uw browservoorkeuren;
 • Alle andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt

3. WAARVOOR WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

We verzamelen uw gegevens:

 • om te reageren op alle soorten verzoeken die u op onze site kunt doen
 • om u documentatie en informatie te sturen;
 • om u te informeren over de activiteiten van VTX DISTRIBUTION en haar merken;
 • om bij te houden voor welke activiteiten je je hebt ingeschreven.
 • om de inhoud van onze site te ontwikkelen, te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • om een contractuele relatie met de gebruiker te onderhouden;
 • om gebruikersgerelateerde diensten aan te bieden en te beheren;
 • om de gebruiker toe te staan berichten te ontvangen;
 • om het gebruik van www.vtx-distribution.be te vergemakkelijken
 • om onze nieuwsleer te raadplegen;
 • om marketing- en promotieacties te ontvangen
 • om u te informeren over technische ontwikkelingen en functies van de site;
 • voor alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven

4. OP WELKE RECHTSGRONDEN MOGEN WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is :

 • Uw toestemming bij het coderen van uw gegevens;
 • Wij moeten sommige van uw gegevens verzamelen om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Als u ervoor kiest om deze gegevens niet met ons te delen, kan het voor ons onmogelijk zijn om aan een verzoek of project te voldoen.
 • Wettelijke verplichting: Wij moeten sommige van uw gegevens verzamelen en bewaren om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Ons gerechtvaardigd belang voor zover dit in overeenstemming is met uw belangen, vrijheden en grondrechten. Wij hebben een legitiem belang om u deze informatie te verstrekken en om met
  u, met name om te reageren op uw verzoeken of om onze diensten te verbeteren, om misbruik en fraude te voorkomen, om de regelmatigheid van onze activiteiten te controleren, om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, door
  bijvoorbeeld in geval van geschillen, alsmede om bewijs te leveren van een mogelijke schending van onze rechten, om onze relatie met u te beheren en te verbeteren, om onze website en onze diensten voortdurend te verbeteren en om u informatie te verstrekken over onze activiteiten.
  producten/diensten, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat
  een evenredig evenwicht te bewaren tussen onze legitieme belangen en uw privacy.

Als de rechtsgrondslag voor onze verwerking uw toestemming is, hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

In de context van direct marketing betekent dit dat u zich te allen tijde kunt afmelden voor nieuwsbrieven en andere communicatie van ons. U wordt dan op “opt-out” gezet. U kunt zich uitschrijven door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info(at)vtx-distribution.be of door te klikken op de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

5. HOE UW GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Uw gegevens zijn alleen voor ons beschikbaar nadat u vrijwillig een invoer op onze site, een formulier of een nieuwsleer hebt gedaan. Andere gegevens, zoals de datum en het tijdstip waarop u onze site bezoekt, de pagina’s die u hebt bezocht of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via de bezochte servers en de “cookies” die op onze site worden geplaatst.

6. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Wij hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, elk ongeoorloofd uitlekken, vernietigen, verliezen, openbaar maken, gebruiken, openen of wijzigen van uw gegevens voorkomen.

7. BEWARING VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek en opdracht te voldoen. Zodra dit doel is vervuld, verwijderen wij ze zo snel mogelijk. In het kader van ons gerechtvaardigd belang, voor zover dit in overeenstemming is met uw belangen, vrijheden en grondrechten, zullen wij ze echter bewaren. Op uw verzoek en zonder rechtvaardiging zullen wij ze echter zo snel mogelijk verwijderen

8. UW RECHTEN EN DE UITOEFENING ERVAN

U kunt te allen tijde verzoeken om controle, toegang, correctie, verwijdering, overdracht van uw gegevens en om verzet tegen het gebruik van uw gegevens, alsmede om beperking van uw gegevens. Om dit te doen, volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info(at)vtx-distribution.be

9. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Alleen VTX DISTRIBUTION en haar werknemers hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. Geen enkele van onze partners, erkende installateurs of derden, wie dat ook mogen zijn in België of in het buitenland, zullen deze gegevens kunnen inzien, raadplegen of verkrijgen.

10. HOE ONTVANGT U ONZE INFORMATIE

Zodra uw gegevens zijn gecodeerd op onze site of op basis van ons legitiem belang dat met name is gebaseerd op onze relatie, schrijven wij u in op onze newsleer en bieden wij u producten, advies of diensten aan die verband houden met ons werkterrein en die u mogelijk interesseren. U kunt zich te allen tijde uitschrijven en uw toestemming voor deze communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info(at)vtx-distribution.be of door te klikken op de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

11. ONS BELEID INZAKE DE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Onze site bevat geen inhoud die uitsluitend bestemd is voor personen ouder dan 18 jaar. Als u echter ontdekt dat uw minderjarige kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het volgende adres: info(at)vtx-distribution.be

12. WIJZIGINGEN IN ONS GPD EN PRIVACYBELEID

Elke wijziging van het huidige RGPD en PRIVACY-beleid zal het voorwerp uitmaken van een newsleer om u daarvan op de hoogte te brengen. Aarzel echter niet om ze te lezen wanneer u onze site voor het eerst bezoekt of om ze regelmatig en liefst bij elk bezoek aan onze site te raadplegen.

13. DIALOOG

In geval van een geschil of onenigheid streven wij naar dialoog en openheid om tot een minnelijke schikking te komen. Wij zullen de richtlijnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit strikt naleven.